Đầu ra cho nông sản

Đầu ra cho nông sản

…nhiệm tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa thể giúp nông dân có thêm thị trường xuất khẩu mới. Vấn đề nông