Kiến nghị Chính phủ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngành GTVT

Kiến nghị Chính phủ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngành GTVT

Bộ GTVT tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics; không thanh tra ngoài kế hoạch; phối hợp với Bộ Tài chính để rà soát, đề xuất giãn, giảm phí, lệ phí cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh; chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong Quý II năm 2020.