(TNC 18.7) Từ ngày 15/7, Campuchia trở thành nước thứ 7 trong ASEAN tham gia kết nối hệ thống truyền nhận dữ liệu C/O điện tử thông qua Hệ thống một cửa ASEAN. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 5 nước (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei) là: 85.701 (trong đó số C/O nhận được từ Indonesia: 62.970; Malaysia: 22.117; Singapore: 614), tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 151.303 (trong đó số C/O gửi sang Indonesia: 37.386; Malaysia: 37.750; Singapore: 12.851; Thailand: 63.277; Brunei: 39).