(Lạng Sơn 20.2) Cơ quan phía Lạng Sơn (VN) và Bằng Tường (TQ) đã thống nhất triển khai thông quan hàng hóa ở cửa khẩu Tân Thanh. Theo đó, để được thông quan hàng qua cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài, doanh nghiệp, tiểu thương phải đáp ứng điều kiện: hàng làm thủ tục xuất nhập khẩu phải là hàng hóa có hợp đồng mua bán giữa hai bên (hợp đồng thương mại). Đối với hàng hóa trao đổi cư dân biên giới, phía Trung Quốc chưa tiếp nhận.