Việt Nam đã có sự quan tâm đúng mức đến việc phát triển vận tải hàng hải – lĩnh vực được xem là mũi nhọn trong chiến lược phát triển biển của đất nước. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, cuối năm 2018 cả nước đã có đội tàu gần 1.600 chiếc, có thể vận chuyển 144,5 triệu tấn hàng hóa trong năm, chiếm 55,6% tổng lượng hàng hóa lưu thông. Các tàu hiện đang đảm nhận gần 100% việc vận chuyển đường biển nội địa đối với hàng thực phẩm, than, vật liệu xây dựng, máy móc và dầu khí.

Nguồn: english.vov.vn/economy/maritime-transport-key-to-vietnams-sea-strategy-396754.vov